Chủ đề 'Samsung TV'

Samsung TV lan tỏa xu hướng sống xanh

Hằng năm, ngày môi trường thế giới (5/6) là dịp để nhắc nhở chúng ta về thế giới xung quanh mình và ý thức bảo vệ môi trường sống của bản thân, mỗi một hành động và nỗ lực từ cá nhân đến quy mô tổ chức hay doanh nghiệp đều sẽ có những tác động đến hành tinh này.